Menu

Gedragscode private arbeidsbemiddeling

Gedragscode private arbeidsbemiddeling

Belgisch staatsblad – 29.12.2010 – ed. 2 – moniteur belge

BELGISCH STAATSBLAD – 29.12.2010 – Ed. 2 – MONITEUR BELGE 83041

 

Bijlage 2. De gedragscode private arbeidsbemiddeling, vermeld in artikel 19

 1. Deze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten van private arbeidsbemiddeling, met uitzondering van outplacementactiviteiten en uitzendactiviteiten.

 2. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.

 3. Het bureau aanvaardt slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of binnen voorzienbare termijn zullen ontstaan, evenals opdrachten van werknemers en werkzoekenden bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling.

 4. Het bureau mag tijdens de procedure geen onderscheid maken op grond van handicap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, behalve als dat wettelijk is vereist of toegelaten.

 5. Het bureau verbindt er zich toe naar aanleiding van de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten geen

maximumleeftijdsgrens te stellen.

 1. Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wetgeving betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen voor de toegang tot een zelfstandig beroep.

 2. Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

 1. Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der

vrijheid van vereniging.

 1. Het bureau mag geen activiteiten verrichten die leiden tot werkzaamheden die worden verboden krachtens

de wetgeving op de kinderarbeid.

 1. Het bureau verbindt er zich toe geen werknemers te werven voor of te plaatsen in arbeidsplaatsen die

onaanvaardbare risico’s en gevaren inhouden voor de werknemers of waarin de werknemers het slachtoffer

dreigen te worden van misbruik of van een discriminerende behandeling.

 1. Alle kosten die verbonden zijn aan de opdracht, vallen ten laste van de opdrachtgever en het bureau.

 2. De medewerking van de kandidaten moet berusten op overleg en vrijwilligheid. Het bureau zal een bijzondere discretie en omzichtigheid hanteren als het kandidaten benadert bij de uitoefening van hun professionele activiteiten.

 3. Het bureau geeft aan de kandidaten een duidelijk en objectief beeld van zijn diensten en werkwijze. Het

verduidelijkt zijn doelstellingen, methoden en de context van zijn optreden. Het stelt de kandidaat op zijn

vraag in kennis van de gedragscode. Het bureau verstrekt aan de kandidaten voldoende informatie over de openstaande arbeidsplaats. De volgende gegevens worden zo snel mogelijk uitdrukkelijk vermeld :

a) de naam en de aard van de functie en de functievereisten;

b) de naam, het adres en het werkdomein van de opdrachtgever;

c) de plaats waar de functie verricht moet worden, behalve als dat vooraf niet kan worden vastgesteld of indien het gaat om functies die niet aan een bepaalde plaats van tewerkstelling gebonden zijn;

d) de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon;

e) de bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden;

f) de aard, een indicatie van de tijdsduur en het verloop van de bemiddelingsprocedure;

g) eventueel, de afname van psychologische en/of medische onderzoeken;

h) eventueel, de opname in een geautomatiseerd bestand.

Bij arbeidsbemiddeling van werknemers in het buitenland moet die informatie ook worden verstrekt in hun

eigen taal of in een taal die ze begrijpen.

 1. Het bureau verbindt er zich toe de bemiddeling binnen een redelijke termijn te laten verlopen. Het bureau

dient zich in het bijzonder houden aan de concrete afspraken die gemaakt zijn bij het opstellen van de opdracht.

 1. Het bureau waarborgt alle verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke wijze te behandelen. Informatie over een kandidaat kan slechts aan derden worden doorgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Verder dient het bureau de volgende gedragsregels terzake respecteren :

  1. het bureau waakt erover dat alle personeelsleden de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens respecteren;

  2. persoonlijke gegevens moeten in principe verkregen worden van de werknemer zelf; als het bureau het noodzakelijk acht persoonlijke gegevens in te winnen bij derden, dient de werknemer daarvan vooraf op de hoogte gebracht en moet hij daarvoor zijn toestemming verlenen. De werknemer ondertekent daarvoor een verklaring waarvan hij de draagwijdte duidelijk kan begrijpen en die minimum volgende gegevens bevat: de identiteit van de persoon, de identiteit van de organisaties of personen, de aard van de gegevens, de redenen voor opvraging van de gegevens en de periode waarin de toestemming zal worden gebruikt. Als het curriculum vitae uitdrukkelijk naar een referentiepersoon wordt verwezen, geldt dat als impliciete toestemming van de werknemer;

  3. er worden geen persoonlijke gegevens ingewonnen en opgeslagen die niet noodzakelijk zijn voor de opdracht;

  4. de persoonlijke gegevens worden bewaard en gecodeerd op een wijze die de werknemer kan begrijpen en die hem geen enkel kenmerk toedicht met een mogelijk discriminerend effect tot gevolg;

  5. de werknemer kan op elk moment zijn toestemming intrekken om gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, op te vragen en te gebruiken.

Het bureau verbindt er zich toe dossiers met persoonsgegevens slechts bij te houden zolang de kandidaat dat wenst of zolang dat nodig is voor de concrete opdracht.

Het bureau is ertoe gehouden de in het dossier van de opdrachtgever of de werknemer bijgehouden gegevens te corrigeren als de opdrachtgever of de werknemer daarom verzoekt.

 1. Het bureau mag medische gegevens slechts inwinnen als dat noodzakelijk is om te bepalen of de werknemer

in staat is een bepaalde functie uit te oefenen of te voldoen aan de eisen van gezondheid en veiligheid.

83042 BELGISCH STAATSBLAD – 29.12.2010 – Ed. 2 – MONITEUR BELGE

 

 1. Het bureau mag geen genetische testen verrichten of laten verrichten.

 2. Het bureau verbindt zich ertoe om alle kandidaten schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing die

over hen genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt het bureau uitdrukkelijk de redenen hiervan.

De kandidaat heeft, op aanvraag, recht op informatie over de resultaten van interviews, tests en praktische

proeven.

 1. Het bureau verbindt er zich toe geen schadevergoeding te vragen van werknemers die de procedure

vroegtijdig stopzetten of niet ingaan op de vacature waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld.

 1. De overlegging van gezegelde afschriften van diploma’s, getuigschriften, attesten en andere stukken mogen door het bureau pas gevraagd worden na afloop van de bemiddelingsprocedure.

 2. Het bureau verbindt er zich toe in bemiddelingsactiviteiten het Nederlands te gebruiken conform de

bepalingen van de taalwetgeving.

 1. Als een sollicitant die onderworpen is aan de werklozencontrole, aan een selectieprocedure deelneemt, is het bureau ertoe gehouden op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift te overhandigen waarop de datum en het uur van het bezoek wordt vermeld.

 2. Het bureau organiseert de selectie zo dat de verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden

beperkt.

 1. Als de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag die proef niet langer duren dan nodig is om de bekwaamheid van de sollicitant te onderzoeken.

 2. Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten verricht en waar de private

arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, moet :

  1. in de overeenkomst met de opdrachtgever - de betreffende gegevens (onder meer beschrijving van de werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en indicatie van de tijdsduur) met betrekking tot de bemiddelingsopdracht, afzonderlijk vermelden;

  2. de opdrachtgever wijzen op zijn sociale en fiscale verplichtingen, en de opdracht weigeren indien blijkt dat de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt.

 1. Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van sportbeoefenaars verricht, informeert de werknemer onverwijld en gedetailleerd over alle initiatieven die worden genomen voor de werkgevers en over de initiatieven die door de werkgevers werden genomen voor het bureau.

 

Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot

uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.

Brussel, 10 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Ph. MUYTERS